Wizja i misja Przedszkola

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Liskowie to miejsce, gdzie dzieci w duchu chrześcijańskim i patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju. Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności przedszkola. Pragnie ono przez swoją posługę wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych. Misja przedszkola ma swoje korzenie w myśli pedagogicznej swego Patrona – bł. Edmunda Bojanowskiego, który podkreślał, że „od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”.
Misja przedszkola wyraża się przede wszystkim przez:

  • Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb, miejsca i czasu
  • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności
  • Współpracę z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych
  • Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturalnych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania
    Współpracę przedszkola z innymi instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego.

Przedszkole jako instytucja służąca człowiekowi, wyrasta na wartościach i zasadach zapisanych w dokumentach, takich jak statut, koncepcja pracy przedszkola, podstawa programowa, program wychowania czy plan pracy przedszkola. Ich realizacja nadaje kierunek działań i jest gwarantem jakości pracy przedszkola. Nauczyciele w oparciu o te dokumenty prowadzą proces wychowania i nauczania, któremu przyświeca troska o dobro dziecka postrzeganego jako indywidualna osoba w dynamice swego rozwoju fizycznego, umysłowego, psychologicznego, społecznego i religijnego.

Zarówno codzienność, jak i szczególne wydarzenia w życiu przedszkolaka są kanwą wzrostu i rozwoju dziecka. Prowadzone zajęcia dydaktyczne, zabawy, spacery oraz inne czynności opiekuńczo-wychowawcze, wprowadzają dziecko w świat wiedzy ale i wartości, które normują funkcjonowanie człowieka w społeczności lokalnej i narodowej. Przedszkole tak animuje proces wychowawczo-dydaktyczny, aby rozwój dziecka obejmował wszystkie jego sfery i aspekty, gdyż tylko wtedy dziecko staje się w pełni sobą i odnajduje w swoim życiu szczęście, do którego jest zaproszone i powołane.

Szczególną formą pracy z dzieckiem jest przygotowanie uroczystości, które nie tylko rozwijają w dziecku funkcje poznawcze, lingwistyczne, emocjonalne, ale także umacniają poczucie własnej wartości i relacje rodzinne. Uroczystości patriotyczne są sposobnością do zgłębiania historii Polski, budzenia miłości i tożsamości narodowej, poprzez konfrontację z wielkimi postaciami historycznymi, śpiew pieśni patriotycznych i nabywanie świadomości przynależności do swego narodu o bogatej tradycji i kulturze zakorzenionej w chrześcijaństwie.

W bieżący roku szkolnym podejmujemy tematykę patriotyczną. Jest to okazja do refleksji nad historią i losami naszej Ojczyzny. Dlatego pragniemy przybliżać dzieciom sławne postaci, które wpłynęły na losy Polski i zapoznać je z naszą historią. Będziemy także zwracać uwagę na wartości, które leżą u podstaw pracy dydaktyczno-wychowawczej i są swoistym kręgosłupem utrzymującym w równowadze integralny rozwój dziecka.