Regulaminy

Chętnych rodziców zapraszamy na konsultacje z nauczycielami

wg następującego harmonogramu:

Harmonogram konsultacji nauczycieli


Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki 

Regulamin spacerów i wyjść w przedszkolu

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin przedszkola (skrócony)

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 16.00.
 2. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez rodziców lub inne osoby dorosłe i oddawane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 3. Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego oświadczenia (całorocznego lub jednorazowego).
 4. Osoba, która wywołuje dziecko przez domofon podaje swoje imię i nazwisko.
 5. Osobie wskazującej na spożycie alkoholu lub innych używek dziecko nie zostanie wydane.
 6. Zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się o 8.00. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci.
 7. Wszystkie sprawy związane z dziećmi i niepokojące sytuacje są omawiane na terenie placówki, w obecności zainteresowanych stron, w dniu zaistnienia sytuacji.
 8. W szatni dziecko powinno posiadać; miękkie, wygodne obuwie i komplet ubrań na zmianę.
 9. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci. W sytuacjach nagłego zachorowania dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko na wezwanie nauczyciela.
 10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola posiłków, słodyczy,  gumy do żucia, biżuterii.
 11. Odpłatność za przedszkole rodzice uiszczają w dniach od 10 do 15 każdego miesiąca w kancelarii przedszkola lub na konto bankowe
 12. Z wszelkimi uwagami i zastrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola, rodzice udają się do Siostry Dyrektor lub zainteresowanego nauczyciela.