Regulaminy

Chętnych rodziców zapraszamy na konsultacje z nauczycielami

wg następującego harmonogramu:

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli

Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki 

Regulamin spacerów i wyjść w przedszkolu

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin przedszkola (skrócony)

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 16.00.
 2. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez rodziców lub inne osoby dorosłe i oddawane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 3. Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego oświadczenia (całorocznego lub jednorazowego).
 4. Osoba, która wywołuje dziecko przez domofon podaje swoje imię i nazwisko.
 5. Osobie wskazującej na spożycie alkoholu lub innych używek dziecko nie zostanie wydane.
 6.  Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci do godz. 8.20
 7. Wszystkie sprawy związane z dziećmi i niepokojące sytuacje są omawiane na terenie placówki, w obecności zainteresowanych stron, w dniu zaistnienia sytuacji.
 8. W szatni dziecko powinno posiadać; miękkie, wygodne obuwie i komplet ubrań na zmianę.
 9. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci. W sytuacjach nagłego zachorowania dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko na wezwanie nauczyciela.
 10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola posiłków, słodyczy,  gumy do żucia, biżuterii.
 11. Odpłatność za przedszkole rodzice uiszczają  do 15 każdego miesiąca w kancelarii przedszkola lub na konto bankowe 36124029461111001092121950
 12. Z wszelkimi uwagami i zastrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola, rodzice udają się do Siostry Dyrektor lub zainteresowanego nauczyciela.