Opłaty

Działalność przedszkola finansowana jest przez: Urząd Gminy Lisków w formie dotacji i subwencji oświatowych, oraz rodziców w ramach opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający 5h.
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, tj. w godz. 8.00-13.00.
2.  Opłata za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, wynosi 1,30 za każdą godzinę. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami prawa.
3. Przedszkole pobiera od rodziców opłaty za korzystanie przez dzieci z posiłków. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, w zależności od kalkulacji kosztów jego sporządzenia. Obecnie wynosi 13 zł. ( w tym śniadanie 3 zł, obiad 8 zł, podwieczorek 2 zł). W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega każda dzienna stawka żywieniowa.
4. Odpłatność za wyżywienie i pobyt w przedszkolu przekraczający 5 godzin,  pobierana jest co miesiąc, do 15-go każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto bankowe przedszkola  36 1240 2946 1111 0010 9212 1950 Bank Pekao lub gotówką w kancelarii przedszkola.
5. O odpłatności Rodzice informowani są poprzez aplikację Progman iPrzedszkole Mobile. To aplikacja, która upraszcza i przyspiesza obustronną komunikację na linii przedszkole – rodzic.  Aplikacja zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji – podgląd rozliczeń opłat, zgłaszania nieobecności, przeglądu jadłospisu, aktualności, przypomnień i wydarzeń z życia przedszkola.
Dzięki aplikacji Rodzice mają dostęp do danych wszędzie i o każdej porze, bez konieczności logowania się do komputera.