Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
  • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
  • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
  • Rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

w celu

  • wspierania potencjału rozwojowego dziecka i
  • stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Nasze przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formach– terapia logopedyczna

                       – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

                        – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

oraz w toku bieżącej pracy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w toku bieżącej pracy to w szczególności :

–  dobór zadań do możliwości dzieci
–   specjalne komunikaty do dziecka
–  indywidualny  system motywowania do zachowań pożądanych
–  praca indywidualna z dzieckiem, dobór odpowiednich zadań lub praca według indywidualnego programu wspomagania
–  praca dzieckiem w grupie – dobór zadań
–  pomoc w wykonaniu zadań  – bieżące udzielanie pomocy w toku aktywności dziecka

 

Nasi specjaliści:

logopeda: mgr Katarzyna Stasiak

pedagog specjalny: mgr Małgorzata Jasiórska

terapeuta pedagogiczny: mgr Honorata Chudzik i mgr Dorota Chojnacka