Zajęcia

 

Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku. Tutaj poprzez zabawę dziecko uczy się siebie, relacji z innymi, postrzegania bogactwa otaczającego świata, wchodzi w świat wartości i zdobywa umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole.
Formami pracy w Przedszkolu są:

 • Zajęcia i zabawy dowolne;
 • Zajęcia obowiązkowe:
 1. codzienne zajęcia o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
 3. spacery,
 4. wycieczki,
 5. uroczystości przedszkolne,
 6. sytuacje okolicznościowe

Zajęcia kierowane mają na celu wspomaganie kompetencji fizycznych, społecznych i poznawczo – emocjonalnych dziecka. Podstawową zasadą ich prowadzenia jest zasada integracji treści zakładająca swobodne łączenie metod,  treści i celów z poszczególnych działów programu wychowania przedszkolnego. W ciągu całego tygodnia dzieci realizują treści związane z mową, matematyką, wychowaniem fizycznym, muzyką i sztuką oraz językiem obcym – angielskim. Ponadto katolicki charakter Placówki implikuje wychowanie dziecka w duchu wartości katolickich i wprowadzanie w praktyki wiary Kościoła katolickiego.
Nasze przedszkole spełnia wobec dzieci następujące zadania:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, uwzględniającym podstawę programową, oraz innymi programami, harmonizującymi z misją i celem Przedszkola,
 2. zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauki w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa,
 3. kształtowanie sprawności fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej dziecka z zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem,
 4. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 5. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej,
 6. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 7. przekazywanie wartości i zasad życia społecznego,
 8. wprowadzanie dzieci w praktyki religijne i życie wiarą,
 9. diagnozowanie i monitorowanie rozwoju dziecka,
 10. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego,
 11. udzielanie dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 12. wdrażanie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 13. współpraca z rodzicami w procesie wychowania i nauczania dzieci uwzględniająca jednolity system norm i wartości,
 14. współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, w szczególności ze szkołą, filharmonią, teatrem, ośrodkiem kultury, przychodnią zdrowia, instytucjami użytku publicznego.