Regulaminy

Drodzy Rodzice!

Informuję, iż od 14 lutego rozpoczyna się pierwszy etap rekrutacji dzieci
do Przedszkola na rok 2022/2023

Rodzice proszeni są o pobranie deklaracji potwierdzającej chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w naszej placówce w roku 2022/ 2023.

Deklaracje można pobrać ze strony przedszkola lub w kancelarii w godzinach 8.00 – 16.00
w dniach 14,15, 16 luty

Na stronie przedszkola druk deklaracji znajduje sięw zakładce Kącik rodzica – kancelaria

Wypełnioną deklarację Rodzice zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 18. 02. 2022rNiezłożenie karty w wyznaczonym terminie uznaje się za zwolnione miejsce, na które będzie przyjęte nowe dziecko drugim etapie rekrutacji.

Rodziców pragnących zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy informuję, iż wydawanie wniosków przyjęcia dziecka do przedszkola nastąpi od 1 do 4 marca 2022r przez dyrekcję w kancelarii przedszkola.

Wniosek dotyczący kontynuacji wychowania przedszkolenego znajduje się pod poniższym linkiem:

deklaracja o kontynuowaniu

                                                                                                                     dyrektor przedszkola s. Barbara

 

 

 

Regulamin przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 16.00.
 2. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez rodziców, opiekunów, pełnoletnie rodzeństwo i oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 3. Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego oświadczenia (całorocznego lub jednorazowego).
 4. Osoba, która wywołuje dziecko przez domofon podaje swoje imię i nazwisko.
 5. Osobie wskazującej na spożycie alkoholu lub innych używek dziecko nie zostanie wydane.
 6. Zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się o 8.00. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci.
 7. Wszystkie sprawy związane z dziećmi i niepokojące sytuacje są omawiane na terenie placówki, w obecności zainteresowanych stron, w dniu zaistnienia sytuacji.
 8. W szatni dziecko powinno posiadać; miękkie, wygodne obuwie i komplet ubrań na zmianę.
 9. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci. W sytuacjach nagłego zachorowania dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko na wezwanie nauczyciela.
 10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola posiłków, słodyczy,  gumy do żucia, biżuterii.
 11. Odpłatność za przedszkole rodzice uiszczają w dniach od 10 do 15 każdego miesiąca w kancelarii przedszkola lub na konto bankowe
 12. Z wszelkimi uwagami i zastrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola, rodzice udają się do Siostry Dyrektor lub zainteresowanego nauczyciela.

Some content here depending on data type